ماشین لرنینگ

دومین دوره جامع آموزش یادگیری ماشین

(  نقد و بررسی )
4,900 هزار تومان

دوره جامع آموزش یادگیری ماشین

(  نقد و بررسی )
 165,600 هزار تومان