آموزش پایتون

پنجمین دوره غیرحضوری کاربردی برنامه نویسی پایتون

(  نقد و بررسی )
 50704 هزار تومان1,168 هزار تومان

چهارمین دوره غیرحضوری کاربردی برنامه نویسی پایتون

(  نقد و بررسی )
 47704 هزار تومان1,168 هزار تومان

سومین دوره غیرحضوری کاربردی برنامه نویسی پایتون

(  نقد و بررسی )
 91828 هزار تومان1,168 هزار تومان