آموزش مهارت نرم

دوره مسائل حقوقی

(  نقد و بررسی )
 9250 هزار تومان

دوره رفتار حرفه‌ای و کار تیمی

(  نقد و بررسی )
 9370 هزار تومان

دوره اصول مذاکره

(  نقد و بررسی )
 9850 هزار تومان

دوره فن بیان

(  نقد و بررسی )
 8850 هزار تومان